Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering van 30 mei 2018
   (deze staan op de website en worden op de vergadering verstrekt)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Bestuursverkiezing en samenstelling

Aftredend en herkiesbaar:

  • Arie Kooijman - penningmeester
  • Kees de Vries - voorzitter a.i.
 1. Mondeling verslag over de belangrijkste activiteiten in 2018
  (conform onze statuten moeten wij verslag uitbrengen over het afgelopen gesloten boekjaar)
 2. Vaststellen financieel verslag 2018 (wordt ter vergadering verstrekt)
 3. Benoemen kascommissie
 4. Vaststellen begroting 2019 (wordt ter vergadering verstrekt) en contributie 2020
 5. Rondleiding
  De rondleiding zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2019 en start om 9.00 uur bij de Willisstee in Wilnis, voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze website.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

 

Lezing Ton van der Spiegel

Na afloop van de vergadering, rond 21 uur, zal de heer Ton van der Spiegel, visecoloog, een lezing houden over de ontwikkeling van de visstand in Nederland en vooral in de veenpolders. Kansen en bedreigingen voor de visstand komen aan bod. Het wordt misschien niet in alle opzichten een vrolijk verhaal. U krijgt tijdens en na de lezing volop de gelegenheid om vragen te stellen en hopelijk krijgt U daar ook een bevredigend antwoord op.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

 

Legakkers in de Gagel

Als PS bij deze uitnodiging het volgende:

Het Gagelgebied vormt een klein, maar belangrijk onderdeel van ons viswater. Het water is deels eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de familie Brouwer in Wilnis.

Het onderhoud van dit gebied is door beiden al jarenlang uitbesteed aan Stichting De Bovenlanden. Deze Stichting zet zich in om, met eigen geld en subsidies, karakteristieke landschapselementen te behouden. De Stichting is in 1985 opgericht door HSV Wilnis en de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht Wilnis.

In het Gagelgebied dreigen een aantal eilanden en legakkers te verdwijnen. Om deze te behouden heeft Stichting de Bovenlanden de afgelopen jaren hier al veel geld aan besteedt, maar om dit te kunnen blijven doen zijn meer donateurs nodig.

Bij deze een oproep om donateur te worden van Stichting De Bovenlanden.

Voor 7 euro (per jaar) op bankrekeningnr. NL74RABO0369614992 wordt u donateur.

Meer informatie kunt u lezen op www.debovenlanden.nl

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.