Afdrukken

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. de Vereniging: Hengelsportvereniging Wilnis gevestigd te Wilnis;
 2. de Statuten: de statuten van de Vereniging, vastgesteld bij akte op 30 oktober 2018, verleden voor mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam;
 3. het Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
 4. de website: www.hsvwilnis.nl;
 5. lid en leden: een lid en/of jeugdlid.

Artikel 2. Aanvang lidmaatschap

Artikel 3. Contributie

De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling op een door het Bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan: in contante, door overschrijving naar een bankrekening van de Vereniging of door afgifte van een machtiging voor automatische incasso.

Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan het Bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar, die niet tijdig is voldaan, kan worden verhoogd met een door het Bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

Artikel 4. Ledenstop

De ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten tot een ledenstop in het geval de hengeldruk in het viswater van de Vereniging te groot wordt.

Artikel 5. Begunstigers

De minimum bijdrage om begunstiger van de Vereniging te worden is EUR 15,00 per jaar.

Artikel 6. Rooster van aftreden

De bestuurder treedt 3 jaar na de benoeming af bij de jaarlijkse ledenvergadering en is meteen herkiesbaar.
Bij tussentijds aftreden (binnen 3 jaar) wordt een nieuwe bestuurder benoemt, welke 3 jaar na zijn benoeming weer aftreedt en herkiesbaar is.

Artikel 7. Overdracht bescheiden

De bestuurder welke, ingevolge van artikel 12 van de statuten, aftreedt moet binnen 14 dagen de bescheiden, gelden en eigendommen van de Vereniging overdragen aan de voorzitter van de Vereniging.

Artikel 8. Controle

Artikel 9. Overtredingen

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de Vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dierenmishandeling;
 6. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de Vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de Vereniging een machtiging heeft;
 7. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 8. handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
 9. vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
 10. ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de Vereniging worden geschaad.

Artikel 10. Behandeling van overtredingen

Het Bestuur bepaalt bij overtredingen de sanctie. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

Artikel 11. Commissie water- en visstandbeheer

Artikel 12. Jeugdcommissie

Artikel 13. Vrijwilligers

Artikel 14. Geheimhouding

De Bestuurder, de vrijwilligers en de leden van de commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

Artikel 15. Slotbepalingen

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de Hengelsportvereniging Wilnis, gehouden op 15 oktober 2018.