logo

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 mei j.l. werden de nieuwe concept statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement aan onze leden ter instemming voorgelegd. Volgens artikel 21 lid 3 van de thans geldende statuten kan een besluit tot statutenwijziging slechts met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen worden. Onze vereniging telt momenteel 1187 leden. Helaas was op die avond niet het vereiste aantal leden aanwezig om de concept statuten in stemming te brengen. Middels deze tweede vergadering kan alsnog worden besloten tot het wijzigen van de statuten met een volstrekte meerderheid van de aanwezige uitgebracht stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wij hopen u te zien op maandag 15 oktober, mocht u daarvoor niet in de gelegenheid zijn en u wilt wel uw stem uitbrengen dan kunt u gebruik maken van een volmacht.

Wij hopen velen van onze leden te mogen begroeten!

Het bestuur
Hengelsportvereniging Wilnis

Bijlage

Download via deze link: Voorstel Statuten - 2e concept.

Download via deze link: Voorstel Huishoudelijk Reglement - 2e concept.

Download via deze link: Volmacht tweede algemene ledenvergadering.