logo

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 28 maart 2017
  (deze staan op de website en worden op de vergadering verstrekt)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverkiezing en samenstelling
 5. Aftredend en herkiesbaar:

  • Ivar Samson – water- en visbeheer

 6. Mondeling verslag over de belangrijkste activiteiten in 2017
  (conform onze statuten moeten wij verslag uitbrengen over het afgelopen gesloten boekjaar)
 7. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
 8. Vaststellen financieel verslag 2017 (wordt ter vergadering verstrekt)
 9. Benoemen kascommissie
 10. Vaststellen begroting 2018 (wordt ter vergadering verstrekt) en contributie 2019
 11. Rondleiding
  De rondleiding zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 en start om 9.00 uur bij de Willisstee in Wilnis, voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze website.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

Verkoop hengels en molens

Bij de vorige vergadering hebben veel van onze leden al van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een mooie hengel uit ons aangeboden assortiment aan te schaffen, maar er zijn nog enkele exemplaren te koop. Deze zijn te bekijken en te kopen na de ledenvergadering. Pinbetaling is mogelijk!

Statutenwijziging

De vereniging is voornemens de statuten van de vereniging te wijziging conform bijgaand concept (bijlage). De statutenwijziging zal bij de ledenvergadering toegelicht en besproken worden en u heeft de mogelijkheid uw stem uit te brengen.

Indien niet het vereiste quorum van twee/derde van de uitgebrachte stemmen wordt gehaald zal er een extra ledenvergadering gehouden worden. Bij deze tweede vergadering geldt het vereiste quorum niet en mogen de aldaar aanwezige stemgerechtigde leden beslissen.

Het concept van de statutenwijziging zal tevens ter inzage liggen bij onze secretaris, Monique Hooijmaijers-Kooijman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

Bijlage

Download via deze link: Voorstel Statuten.

Download via deze link: Voorstel Huishoudelijk Reglement.